Mejora de los servicios de análisis de sustancias prioritarias en aguas interiores mediante desarrollo e integración de nanosensórica robótica y sistemas de gestión de información

(IN852A 2018/5)

Programa: Conecta Peme 2018. Axudas para a realización de proxectos de I+D+i en colaboración entre empresas en áreas estratéxicas para Galicia.

Orzamento Total:          1.056.297,97 €

Empresa Líder:               INDROPS LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL S.L.

Empresas socias:           INDUSTRIAS FERRI S.A.

IMATIA INNOVATION S.L.

Financiado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, e Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo ao programa operativo FEDER 2014-2020 dentro do obxectivo principal da operación “Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade”(O.T.1) contando con Fondos Estruturáis e de Investimento Europeos.

Data de inicio: 1 de Abril de 2018

Data de finalización: 30 de Setembro de 2018

Obxectivos do proxecto: O proxecto ten por obxectivo desenrolar un novo servizo de monitorización da calidade das augas (SEALAB) baseado no  desenrolo e integración dun laboratorio portátil a bordo dun vehículo de superficie non tripulado de fácil despregue. O laboratorio incorporará nova sensórica baseada no uso de Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (Lab-on-a-chip) para a determinación de sustancias prioritarias, medida de parámetros físico-químicos auxiliares e toma de mostra automatizada.

Para acadar este obxectivo xeral propóñense os seguintes obxectivos técnicos:

  • O1 .Avanzar nos procedementos de monitorización in-situ de sustancias prioritarias a través da implementación dun nanosensor para medir por lectura electroquímica concentracións de algunhas sustancias prioritarias en augas interior
  • Desenrolar un laboratorio portátil que integre sistema multisensor para medicións in situ de sustancias prioritarias e outros parámetros físico-químicos, así como un sistema de toma de mostras de auga para ser integrado en embarcacións non tripuladas (USV).
  • Optimizar o uso de embarcacións no tripuladas (USV) para a monitorización da calidade das augas costeiras e de transición, mellorando a propulsión, o posicionamento, as comunicacións e a navegación para dar resposta ás necesidades concretas do servizo e asegurar a representatividade das mostras.
  • Facilitar a empleabilidade do servizo ao usuario final a través da implementación de aplicacións software que faciliten a xestión das misións robotizadas e a visualización e interpretación dos datos recollidos.

NOS VEMOS EN:

MEET US AT THE EXHIBITION:

RENCONTREZ-NOUS À L’EXPOSITION:

STAND Nº 157

10 – 12 SEPTIEMBRE 2019

VIGO